מוסדות אור החיים

אודות הישיבה

על הרב

סיפורים אישיים מרתקים של בעלי תשובה

מדברי גדולי הדור

דף הקלטות

דיסקים

מכון אור החיים

שיעורי הלוין "דר וסוחרת"

שידורים חיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דברי מר"ן פוסק הדור, שר התורה הראשל"צ

הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א

ביום ההילולא לבבא סאלי זצוק"ל ד' שבט תשמ"ז.

 

...רבותי תדעו, המוסד הקדוש הזה ששמו "אור החיים", אשר חוסים בצילו בעלי תשובה, ואיזה בעלי תשובה, לא רק מקיימים את המצוות, שוקדים על התורה יומם ולילה צמאים לדבר ה', מדקדקים במצוות קלה כבחמורה... ונפשם לא שבעה מלימוד התורה, כמה צריכים להחזיק המוסד הזה...

 

 

זקן המקובלים הגאון הרב יצחק כדורי זצוק"ל

הנני להמליץ בלב שלם על הישיבה הקדושה "אור החיים" ומוסדותיה ברחבי הארץ בראשות הרב הגדול החסיד והעניו רבי ראובן אלבז שליט"א אשר מוסר נפשו על התורה להחזיר נפשות להקב"ה ולתורה ומעשים טובים ועכשיו עומדים להקים הבנין הגדול בירושלים עיר הקודש תוב"ב ואשרי הזוכה להיות שותף בבנין הקדוש הזה לתרום בעין יפה וברוח נדיבה לבנין הישיבה הקדושה אור החיים ויתברכו בכל טוב גשמי ורוחני ושכמ"ה. חשון תשנ"ז

 

הרב הראשי וראש אבות בתי הדין לירושלים

הגאון הרב שלום משאש זצוק"ל

בביקורי בישיבה נוכחתי לראות דברים נפלאים ונוראים: מאות בחורים שהיו רחוקים מאוד מהתורה והדת, התקרבו ונכנסו ממש תחת כנפי השכינה, לומדים תורה יומם ולילה בשקידה רבה ובהתלהבות, נהפכו לבעלי תורה ודרך ארץ וזהירים במצות קלות וחמורות. הכל אודות לרב הגאון רב פעלים מקבציאל הרב ראובן אלבז שליט"א שבכוחו הגדול ובמסירות נפשו ממש הקדיש נפשו וגופו למפעל הקדוש ויסד את בנין הישיבה ונהרו אליו מכל המקומות ברוב עם עד אפס מקום.

 

וה' חננו דעת והשכל להשיב רבים מעוון ע"י מוסריו ולקחו הטוב היוצאים מליבו ונכנסים ללב שומעיהם. הנני פונה לקראת אחינו בית ישראל לזכות במצוה רבה לתמוך בישיבה ובהקמת הבנין, ובשכר זאת תזכו לבנים צדיקים וישרים יהיה ה' עימכם ותתברכו ממקור הברכות בעושר ואושר וכל טוב סלה. חשון תשל"ט

 

ראש ישיבת פורת יוסף הגאון הגדול מורנו ורבנו

רבי יהודה צדקה זצוק"ל

...לפני שנים אחדות, הישיבה הזאת על שם אור החיים הקדוש בראשותו של המצביא הגדול הרב ראובן אלבז שליט"א, היתה ישיבה קטנה ומיום ליום ומחודש לחודש אנו רואים התקדמות... אשריכם בחורי ישראל, אשריכם קובעי עיתים לתורה, אשריכם תלמידי אור החיים שהרבה מכם זכו להכיר את האמת ולעזוב את השקר מיד וקבלתם על עצמכם לחיות כיהודים, עם ישראל מתפאר בכם, זהו תפארת עם ישראל...

 

אני מאחל לרב אלבז שליט"א שיצליח בתפקידו להרחיב את שיעורי התורה והאור הזה יתפזר לכל העולם כולו וכולנו נזכה "לאור באור החיים".

 

הגאון האדיר רבי חיים קרייזוירט זצוק"ל

ראב"ד אנטוורפן, בלגיה

הגמרא אומרת שכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזרה הוא מבטלה, שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. וזו הסיבה כשיש איזה חולה אני אומר ללכת לרב אלבז וכשאני צריך ברכה אני בא לרב אלבז אנו רואים ברוך ה כמה חזרו בתשובה ע"י כבוד הרב אלבז, כמה הוא מצליח להכניס תחת כנפי השכינה לקרבם לקב"ה. אני בטוח שהרב אלבז הוא מהיחידים שיכולים לבטל גזרות רעות. ואני רוצה להגיד לכם שכשיבוא המשיח יהיה שולחן בצד מזרח, ואני בטוח שבראש השולחן ישב  רבי  ראובן

 

אלבז. אשרי הזוכה לתרום למוסדות התורה הקדושים הללו להגדלת התורה ולהאדירה.

 

מסביר פוסק הדור הגאון הגדול

רבי שמואל הלוי ואזנר שליט"א

רב אב"ד ור"מ זכרון מאיר בני ברק

הן ידוע לי על הישיבה הקדושה של תנועת התשובה אור החיים, אשר בעיה"ק ירושלים ת"ו, אשר עומד בראשה הגאון הצדיק רבי ראובן אלבז שליט"א, אשר זכה כבר להחזיר רבים מאד תחת כנפי השכינה, והיות כי עכשיו עומדים להרחיב מקומם ע"י בנין שיכיל כל הרוצים להכנס לקודש והיות כי כפי השמועה מצליחים לעשות תלמידים שלמים בתורה ויראה, גם אני מצטרף לקריאת הגדולים להיות להם לעזר לסעד ולתמיכה.

 

 

הבבא סאלי זצוק"ל

שמח שמחה גדולה בשמעו על הקמת תנועת התשובה "אור החיים" והעטיר עליה ברכות עד בלי די. כשבועיים לפני פטירתו בירך את ראש ישיבת אור החיים ומוסדותיה, הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א במשך כרבע שעה כשהוא לוחץ את ידו... מאז פטירת הצדיק החלה תנופת התפתחות אדירה בהיקף תנועת התשובה ופעילות מוסדות הישיבה והתקיים בחוש מאמר חז"ל: "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם".

 

הגאון מורנו ורבנו

רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

 מראשי ישיבת פורת יוסף

...אגיד לכם את האמת, היום הזה יש לי שמחה גדולה, הייתי כמה פעמים בישיבה של הרב רבי ראובן אלבז, ומיום ליום גדל בעיני ראש הישיבה וגדלה בעיני הישיבה... אומר לכם דברים כפשטם אני מקנא  בו ואני לא יכול לעמוד במקומו והעניין שמזכה את הרבים הזוהר אומר: אם היו יודעים בני אדם כמה הזכות גדולה, היו רצים אחרי זה כמו שרצים אחרי החיים.

 

מר"ן פאר הדור הגאון רבי אליעזר מנחם שך זצוק"ל

שלח מכתב ברכה על מוסדות "אור החיים" ופעולותיה לקירוב הנוער למסורת האבות

מדברי הגאון הגדול פוסק הדור

רבי משה

פיינשטיין זצוק"ל

גם אני רואה שהוא דבר גדול וצריך לתמוך בזה ככל האפשר ומצווה גדולה מתוספת על הסיוע לשבים בתשובה, שבזכות זה נגאל בקרוב על ידי משיח צדקנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוסק הדור מר"ן

הגאון רבי יוסף שלום אליישיב שליט"א

"הנני מצטרף לדברים האמורים"

 

פוסק הדור מר"ן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל

 "גם אני מצטרף לקריאה הנ"ל"